TUYỂN 6 NAM LỢP NGÓI

Số lượng: 6
Mức lương: 20.2 Man
Nơi làm việc: AICHI
Ngày phỏng vấn: 25-07-2023