CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Ngoài Nhật Bản, thị trường du học Hàn Quốc là thị trường mà Công ty hướng tới. Công ty đã nhận được giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp theo Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

Bình luận